Algemene voorwaarden Art Rosana

Algemene voorwaarden van Art Rosana, statutair gevestigd te Veendam en kantoorhoudende te (9642 JZ) Veendam aan de Marne 40, hierna te noemen: Art Rosana.
KvK nummer: 70611335
BTW identificatienummer: NL 001396561B90

1 DEFINITIES

 1. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Art Rosana.
 2. opdrachtgever: de partij die met Art Rosana een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Art Rosana een aanbieding doet of aan of voor wie een prestatie door Art Rosana wordt verricht.
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Art Rosana en de opdrachtgever.
 4. website: www.artrosana.nl

2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Art Rosana, alle aanvaardingen door Art Rosana en alle overeenkomsten –zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten– met Art Rosana.
 2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en Art Rosana die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
 3. Indien de opdrachtgever één maal een overeenkomst met Art Rosana heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Art Rosana te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 4. Art Rosana wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

3 AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN BEVESTIGINGEN

 1. a. Aanbiedingen en offertes van Art Rosana zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. b. De toepasselijkheid van artikel 219 boek 6 BW wordt uitgesloten.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Art Rosana verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen, instructieboekjes, op de website e.d. binden Art Rosana niet.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van Art Rosana of een door Art Rosana daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Art Rosana schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor zover de opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de opdrachtgever dat op eigen risico.
 5. Bij verschil tussen de -door de opdrachtgever beoogde- bestelling c.q. opdracht en de schriftelijke bevestiging van Art Rosana is de opdrachtgever aan de schriftelijke bevestiging van Art Rosana gebonden tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Art Rosana bericht dat de bevestiging van Art Rosana niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de opdrachtgever bewijst dat zulks voor Art Rosana kenbaar was.
 6. Art Rosana behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.
 7. Art Rosana is pas gehouden om aan -de voorbereiding van- haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Art Rosana alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 8. Art Rosana behoudt zich het recht voor (constructie)wijzigingen in door Art Rosana geleverde producten aan te brengen. Zo objectief gerechtvaardigd name materiaal gerelateerde veranderingen zijn, bijvoorbeeld, etc. afmetingen, kleuren, structuur van natuurlijke gewassen die dienen als bron voor de productie van Art Rosana producten. De opdrachtgever accepteert iets andere kleurschakering. Dat betekent niet dat de waarde van de geleverde goederen vermindert.
 9. Voor zover is overeengekomen dat Art Rosana voor opdrachtgever maatwerkproducten ontwikkelt, is Art Rosana gerechtigd de kosten van ontwikkeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Maatwerkproducten kunnen in geen geval aan Art Rosana worden geretourneerd.

4 PRIJZEN

 1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek (Art Rosana c.q. toeleverancier van Art Rosana). Transport-, verzend- en/of portokosten, uit-en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, reis- en verblijfkosten in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van de zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden c.q. het verlenen van de diensten ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren –zoals in de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen, de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta– door Art Rosana met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd.
 3. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. In geval van ontbinding door de opdrachtgever is Art Rosana niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door Art Rosana te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van Art Rosana vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

5 ZEKERHEIDSTELLING

 1. Indien er gerede twijfel bij Art Rosana bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is Art Rosana gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Art Rosana door deze vertraging te lijden schade.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van Art Rosana tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Art Rosana bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6 AFLEVERING / OPLEVERING

 1. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn gaat niet eerder gelden dan nadat de orderbevestiging door opdrachtgever is ondertekend en alle informatie met betrekking tot de order/opdracht bij Art Rosana zijn aangeleverd.
 3. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de zaken als bedoeld in lid 5 dan wel de dag van inkennisstelling als bedoeld in lid 8 van dit artikel. Als datum van oplevering wordt aangemerkt de dag waarop het werk ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
 4. a. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art.11 lid 2 verlengde af- c.q. opleveringstermijn kan de opdrachtgever Art Rosana schriftelijk in gebreke stellen.
  b. Art Rosana is ten aanzien van de af- c.q. opleveringstermijn pas in verzuim indien Art Rosana vervolgens nalaat af- c.q. op te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste vijf weken.
  c. Indien Art Rosana binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet conform de leden 5 en 8 van dit artikel heeft (af)geleverd c.q. de te verrichten werkzaamheden dan wel de te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als Art Rosana de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de opdrachtgever aan Art Rosana terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.
  d. Overschrijding van een (af)leverings- c.q. opleveringstermijn door Art Rosana geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien is overeengekomen dat Art Rosana voor transport van de zaken zorgdraagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door Art Rosana bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Art Rosana bekende adres van de opdrachtgever.
 6. De zakenreizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens Art Rosana wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever Art Rosana tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.
 7. De zaken worden (af)geleverd achter de eerste deur op de begane grond van het afleveradres.
 8. Indien niet is overeengekomen dat Art Rosana de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door Art Rosana in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van Art Rosana te Veendam dan wel het door Art Rosana aan te wijzen distributiecentrum c.q. de door Art Rosana aan te wijzen fabriek.
 9. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
 10. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur- na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de opdrachtgever bij het in lid 9 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Art Rosana te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Art Rosana terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.
 11. Zo een aflevering op verzoek van opdrachtgever langer dan één maand wordt vertraagd, wordt opdrachtgever voor iedere verdere maand of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag. Daarnaast kunnen door Art Rosana bij opdrachtgever opslagkosten in rekening worden gebracht, welke opslagkosten in ieder geval 5% per maand zullen bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen en welke verschuldigd zijn voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de goederen in opslag worden gehouden. Indien opdrachtgever op de overeengekomen (af)leveringsdatum en tijdstip de goederen niet in ontvangst neemt, worden door Art Rosana bij opdrachtgever naast de opslagkosten de gemaakte transportkosten en manuren in rekening gebracht.
 12. Art Rosana bevordert het vervoer van het product/meubilair, welk vervoer voor risico van opdrachtgever is. Bij orderbedragen gelijk aan of groter dan € 2.500,00 exclusief BTW geschiedt levering in overleg franco. Bij orderbedragen lager dan € 2.500,00 wordt een bedrag aan vrachtkosten berekend ter grootte van 5% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 61,00. Voornoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor vervoer naar een van de eilanden (binnen Nederland) geldt een afwijkend vervoertarief dat in het voorkomende geval door Art Rosana zal worden opgevraagd. Voor leveringen buiten Nederland geldt franco Nederlandse grens.
 13. Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken bij (af)levering in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim. Art Rosana is dan gerechtigd dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen, dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. In geval nakoming van de overeenkomst wordt gevorderd, is Art Rosana gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en kan Art Rosana aanvullende schadevergoeding vorderen, waaronder zijn te rekenen opslagkosten.
 14. In het geval dat de aflevering wordt vertraagd door oorzaken gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, is het door opdrachtgever te betalen bedrag direct verschuldigd.

7 INHUIZING, PLAATSING EN/OF MONTAGE

 1. Uitsluitend in de gevallen waarin dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen is de inhuizing van zaken en plaatsing/montage onderdeel van de overeenkomst.
 2. In geval van inhuizing en plaatsing/montage gelden de volgende verplichtingen voor opdrachtgever: – het afleveradres dient te zijn voorzien van een op gebruikelijke wijze verharde aanvoerweg/bestrating, waarover met de vrachtwagen van de vervoerder het afleveradres bereikbaar is; – opdrachtgever dient tekeningen met correcte maten/afmetingen te verstrekken aan de hand waarvan de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd; – de afstand tussen de aanvoerweg en het pand mag niet meer dan 10 meter zijn; – opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de in te richten ruimten goed toegankelijk voor de aanvoer van zaken, droog en veegschoon zijn.
 3. In geval van montage gelden naast de hiervoor genoemde verplichtingen de volgende aanvullende verplichtingen: – vloeren, wanden en plafonds dienen voldoende glad, vlak, stevig en waterpas te zijn voor de plaatsing/bevestiging van zaken; – bij het uitvoeren van de werkzaamheden mogen de werknemers van ArtRosana geen hinder ondervinden van derden die in het gebouw aanwezig c.q. werkzaam zijn; – licht en krachtstroom dienen op redelijke afstand beschikbaar te zijn.
 4. In het geval dat bij inhuizing, plaatsing en/of montage extra kosten moeten worden gemaakt, waaronder onder andere het gebruik van inhuismaterieel (bijvoorbeeld een kraanwagen voor inhuizen via een raam) en problemen in het kader van de bereikbaarheid van het afleveradres, worden de extra kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. In geen geval is bij een opdracht tot inhuizing, plaatsing en/of montage het aansluiten van elektrische apparaten, gas en/of water inbegrepen.
 6. De kosten van inhuizing en plaatsing/montage bedragen, mits aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, 5% van het bruto-orderbedrag met een minimum van € 150,00. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien het minimumtarief van toepassing is, zal op een door Art Rosana te bepalen route worden ingehuisd, zodat de levertijd langer kan zijn. Voor verticaal transport geldt een extra toeslag van 1% van het bruto-orderbedrag per etage. Indien de betreffende etage met een daarvoor geschikte lift kan worden bereikt, bedraagt de toeslag 1% van het bruto-orderbedrag ongeacht het aantal etages.

8 EIGENDOMSOVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD, RISICO EN PANDRECHTEN

 1. Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 6 in lid 5 en artikel 6 lid 8 bedoelde tijdstip van aflevering.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 leden 5 en 8 zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van Art Rosana te Veendam dan wel het door Art Rosana aangewezen distributiecentrum c.q. de fabriek hebben verlaten.
 3. a. Art Rosana behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Art Rosana in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Art Rosana geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die ArtRosana tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens Art Rosana.
  b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub c bepaalde.
  c. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

9 KWALITEIT EN RECLAMES

 1. Art Rosana staat er niet voor in dat door Art Rosana verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Art Rosana kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Art Rosana daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.
 3. Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van ArtRosana op te schorten.

10 GARANTIE

 1. Op de door Art Rosana verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.
 2. Voor de overige door Art Rosana verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:
  a. ArtRosana garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van productie/aflevering.
  b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van Art Rosana- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.
  c. De aanspraak op garantie vervalt indien: – de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect Art Rosana daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij ArtRosana is gereclameerd, Art Rosana in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen; – de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Art Rosana om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Art Rosana te zenden; – de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van Art Rosana- werkzaamheden hebben verricht aan de door Art Rosana geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan; – het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onjuiste montage, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging; – de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt; – het defect het gevolg is van: – de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen – in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of – namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

11 OVERMACHT

 1. Van overmacht aan de zijde van Art Rosana is sprake, indien Art Rosana verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Art Rosana als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Art Rosana ontstaan.
 2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Art Rosana door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.
 3. Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel Art Rosana als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar Art Rosana terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

12 INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Art Rosana behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Art Rosana gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
 2. Gebruik van het resultaat/producten en varianten op het resultaat/producten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van Art Rosana een variant of afgeleide van het resultaat/product te maken of (elementen van) het resultaat/product binnen andere resultaten of producten toe te passen of te gebruiken.
 3. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 150.000,00 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Art Rosana tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
 4. Art Rosana is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De opdrachtgever vrijwaart Art Rosana terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.
 5. Naamsvermelding Art Rosana en/of ontwerpbureau en credits. Indien het resultaat zich er voor leent zal de opdrachtgever (laten) zorgdragen voor naamsvermelding van het ontwerpbureau/Art Rosana op het resultaat/de verpakking van het resultaat.
 6. Bij publiciteit rondom het resultaat zal de opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van Art Rosana juist en duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat dan zal de opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van het ontwerpbureau duidelijk te vermelden.
 7. Art Rosana is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. ArtRosana heeft de vrijheid om het product en ontwerp te gebruiken voor eigen promotie.

13 FACTURERING EN BETALING

 1. Art Rosana is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.
 2. De opdrachtgever is verplicht, zonder enige aftrek, korting of verrekening, de in rekening gebrachte prijs netto contant bij (af)levering te voldoen, of in geval een factuur wordt verzonden, door middel van storting of overmaking op een door Art Rosana aangegeven bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van Art Rosana is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:- 30% van de totale prijs bij opdracht; – 60% van de totale prijs één week voor datum (af)levering; – 10% van de totale prijs bij aflevering.
 4. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Art Rosana is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

14 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens wat betreft de verplichting van Art Rosana uit hoofde van de in art.10 aangeduide garantie is Art Rosana niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Art Rosana gevoerde onderhandelingen, een met Art Rosana aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Art Rosana, een door Art Rosana gedaan beroep op overmacht of een door Art Rosana geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij a. Art Rosana terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald; b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van Art Rosana.
 2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Art Rosana te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Art Rosana heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat Art Rosana nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. In alle gevallen waarin Art Rosana een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 4. De opdrachtgever zal ArtRosana op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Art Rosana terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

15 ONTBINDING

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2, artikel 6 lid 8 en artikel 11 lid 3 kan Art Rosana de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van Art Rosana schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen -ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan Art Rosana verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
 3. Opdrachtgever, voor zover geen consument, doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst.

16 HOOFDELIJKHEID

Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Art Rosana voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

17 ONDERGESCHIKTEN

 1. Toezeggingen door personeel van Art Rosana gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door Art Rosana zijn erkend.
 2. In alle gevallen, waarin Art Rosana een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Art Rosana ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, dan wel derden, welke in opdracht van Art Rosana werken, daarop een beroep doen.

18 CONSUMENTEN

Indien de opdrachtgever een consument is, zullen de bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor zover de werking daarvan niet is uitgesloten op grond van dwingendrechtelijke bepalingen.

19 CONVERSIE EN BEPALINGEN DIE VAN KRACHT BLIJVEN

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Art Rosana en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Groningen met dien verstande dat ArtRosana ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.

ArtRosana
Marne 40
NL_9642 JZ Veendam
KvK 70611335